- Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche 1 juli 2018

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden gelden de volgende definities

Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij

de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken,

zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de

brancheorganisaties ANBOS, ANKO of ProVoet, en actief

is in de uiterlijke verzorgingsbranche;

ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie

Schoonheidsverzorging te Woerden;

ANKO: Koninklijke Algemene Nederlandse

Kappersorganisatie te Huizen;

ProVoet: Brancheorganisatie voor de Pedicure ‘ProVoet’ te

Veenendaal;

Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de

uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt

van de diensten van een aangesloten ondernemer in

de uiterlijke verzorgingsbranche;

Overeenkomst: De overeenkomst voor een behandeling, en/of

levering van producten, op het gebied van de

uiterlijke verzorging (mondeling en schriftelijk);

Uiterlijke verzorgingsbranche: voetverzorgingsbedrijf

Voetverzorgingsbedrijf: Het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht

zijn op de verzorging van de voet, huid en nagels

van de voet, mede ter preventie van (verdere)

voetproblemen;

Geschillencommissie: De Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging,

Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

Branchecodes: De codes van het voetverzorgingsbedrijf,

respectievelijk de  ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf', dan wel een door een

brancheorganisatie uitgegeven richtsnoer op hygiëne,

arbeidsomstandigheden en milieu.

Wkkgz: De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg

Beroepscompententieprofiel: De beschrijving (geformaliseerd en

gestandaardiseerd) van het beroep en de

competenties van een vakvolwassen

beroepsbeoefenaar.

 

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van

alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de

consument. Deze zijn te vinden bij:

ANBOS https://www.anbos.nl/consument

ANKO https://www.anko.nl/

ProVoet https://www.provoet.nl/.

 

ARTIKEL 3 - TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding (door de consument) van het

aanbod (van de ondernemer). Dit kan in het bedrijf plaatsvinden aan het einde

van een behandeling voor de volgende behandeling; telefonisch; via e-mail of een

online afsprakensysteem. De overeenkomst kan ook worden gesloten buiten de

verkoopruimte, bijvoorbeeld bij de consument thuis als de ondernemer ambulant

werkt.

2. Bij een op afstand, of buiten winkelruimte gesloten overeenkomst, is

artikel 6:230o, 6:230p en 6:230r van het Burgerlijk Wetboek over bedenktijd

en ontbinding van de koop van toepassing.

 

ARTIKEL 4 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden

beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig

vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling,

de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan

de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is

om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens haar/zijn beste kunnen, de geldende

wet- en regelgeving, beroepscompetentieprofielen, branche specifieke normen en

richtlijnen en de laatste stand der techniek. En verstrekt op basis hiervan adviezen

en/of voert de behandeling uit. Indien noodzakelijk wordt een consument

geadviseerd om voor aanvullende behandelingen of beoordeling een andere discipline

te consulteren.

4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties

valt, zoals vastgelegd in het Beroepscompetentieprofiel.

5. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen

dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij

een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

6. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan

de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.

7. Voor zover van toepassing op de beroepsgroep handelt de ondernemer

overeenkomstig de op haar/hem van toepassing zijnde bepalingen volgens de Wkkgz.

 

ARTIKEL 5 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de

hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke

informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst

nodig heeft.

 

ARTIKEL 6 - BETALING

1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen

geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving

van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of

girorekening op het tijdstip van de koop of levering, of betaling door middel van door

banken erkende vormen van elektronisch betalen.

2. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een

vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel

van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden

gebracht.

3. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te

komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

4. Indien de consument ondanks herhaald verzoek niet uit zichzelf betaalt, komen de

kosten die de ondernemer maakt om de geldvordering te innen voor rekening van de

consument. De berekening van de hoogte van de kosten die de ondernemer in

rekening kan brengen zal plaatsvinden overeenkomstig de Wet normering

buitengerechtelijke incassokosten.

 

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID

1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is

van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel

stagiaire is toe te rekenen.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan

doordat de consument onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrekt. De

ondernemer is niet aansprakelijk als het gewenste resultaat niet haalbaar blijkt te zijn.

3. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer

geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is

veroorzaakt.

4. Bij de aanwezigheid van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is de

aansprakelijkheid van de ondernemer beperkt tot het bedrag dat in het

desbetreffende geval uit hoofde van de gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

wordt uitbetaald.

 

ARTIKEL 8 - KLACHTEN

1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of

kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te

dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de

bewijspositie van de consument.

2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte regeling voor de

opvang en behandeling van klachten en behandelt een klacht overeenkomstig deze

klachtenprocedure. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk

herstellen binnen een redelijke termijn. Voor zover op de betreffende beroepsgroep

de Wkkgz van toepassing is, maakt een klachtenfunctionaris deel uit van de

klachtenprocedure.

3. Als de klachtenprocedure niet tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing

leidt, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de

Geschillencommissie.

4. De consument kan het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. Dit geldt

ook indien de in lid 3 van dit artikel genoemde klachtenfunctionaris niet tot een

oplossing komt inzake een geschil tussen de ondernemer en de consument. In dit

laatste geval zal de klachtenfunctionaris de consument wijzen op de mogelijkheid

de klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie.

 

ARTIKEL 9 - GESCHILLENREGELING

1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering

van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer

aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie

(www.degeschillencommissie.nl).

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,

indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.

 

3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk twaalf maanden

na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende,

schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de

Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de

ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig

wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf

weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te

kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het

geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het

voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie

geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement

wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een

vergoeding verschuldigd.

6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is

bevoegd van geschillen kennis te nemen.

 

ARTIKEL 10 - NAKOMINGSGARANTIE

1. ANBOS, ANKO en ProVoet staan garant voor de nakoming van de bindende adviezen

door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de

verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling

herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en

het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.

2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door

ANBOS, ANKO of ProVoet aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan

€ 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het

meerdere wordt de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, ANKO of

ProVoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in

recht zal vragen ter voldoening aan de consument.

3. ANBOS, ANKO of ProVoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien, voordat ten

behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan

aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld,

retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting),

van één van de volgende situaties sprake is:

- aan het lid is surséance van betaling verleend.

- het lid is failliet verklaard.

- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum

waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere

datum, waarvan ANBOS, ANKO of ProVoet aannemelijk kan maken dat de

bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn.

 

ARTIKEL 11 - WIJZIGINGEN

ANBOS, ANKO en ProVoet zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in overleg

met de Consumentenbond.

 

ARTIKEL 12 - AFWIJKINGEN

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele

aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument

worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de

consument zijn.